Stadgeändring gjort 2012-10-01

Stadgar för
Ovansiljans Quiltförening

Bildad den 2003-12-07 (konstituerande årsmöte)

Senaste ändring av stadgarna antagna av årsmötet 2010-09-09.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål

Ovansiljans Quiltförening, är en ideell förening med säte i Dalarnas län.
Föreningens syfte är:

  • att främja intresset för kviltning och kviltens historia genom att bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker
  • att inspirera till nytänkande
  • att förmedla kontakter inom och utom landets gränser.

Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.


§ 2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som erlagt medlemsavgiften enligt § 9.

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser enligt styrelsebeslut. Kontotecknare kan utses enligt styrelsebeslut.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m.1 januari t.o.m. 31 december.

§ 6 Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 7 Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

§ 8 Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut av två årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. I samband med beslut om eventuell upplösning skall samtidigt beslut fattas, om hur föreningens tillgångar eller skulder skall hanteras.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 9 Medlemskap

Medlem i föreningen är fysisk person, som vill verka för föreningens målsättning, som stöder föreningens stadgar och som erlagt årsavgift, vars storlek fastställs av föreningens ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften erläggs per verksamhetsår. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem, vilken ej erlägger medlemsavgift.


§ 10 Uteslutning
Medlem, som motarbetar föreningens syfte och skadar gemensamma intressen eller uppsåtligen bryter mot föreningens stadgar och som vägrar att vidta rättelse, kan uteslutas av styrelsen. Medlem, som utesluts, äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift under verksamhetsåret samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen utsändas per post senast tre veckor före årsmötet, och innehålla endast det som rör årsmötet. (Ej nyhetsbrev eller liknande). Rösträtt tillkommer närvarande medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift.
Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten, om så begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden (röstberättigad) utslagsröst. Dock skall, vid sluten omröstning och vid val, lotten avgöra vid lika röstetal.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt, men ej rösträtt.

 

§ 15 Beslut och omröstning

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 16 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen.


§ 17 Ärenden vid årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet, (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.  Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år (vartannat år).
b) kassör för en tid av 2 år (vartannat år).
c) tre övriga ledamöter i styrelsen (en vartannat år resp. två vartannat år).
d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
e) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en utses till ordförande.

13.  Övriga frågor (ej beslutsmässiga frågor).

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

 

§ 18 Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 30 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 2 veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 1 vecka före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 14 och § 15.

 

VALBEREDNINGEN
§ 19 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande/sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller den andra ledamoten så bestämmer. Valberedningen skall senast 5 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag.

REVISORER

§ 20 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.

 

STYRELSEN
§ 21 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, kassör och 3 övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, medlemsansvarig samt informationsansvarig.

Ordförande och ledamöter väljs på två år, suppleanter väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis vartannat år, varvid ordförande och kassör väljs vid olika tillfällen.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 22 Styrelsens åligganden
Utöver årsmötet är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 20, och

• förbereda årsmöte genom att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget, som skall framläggas för årsmötet.

§ 23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst 4 gånger per år, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

§ 24 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen är beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.